DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa LESIELA MME O SULE KE SALE MOTLANE RRE LEKA MATLHO HAKA MONA NKGONO O SULE KE MO LEBILE A LONGWA KE MOKWEPA KE MO SHIBILE. Diane tsa Setswana. 77 likes. Community. Tlhaloso: O ka nna wa dumalana le motho ka ga sengwe,a tloga a tlhanogela tumalano eo. Mookodi wa pula o.

Author: Fegrel Nikolmaran
Country: Mali
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 26 February 2009
Pages: 22
PDF File Size: 4.3 Mb
ePub File Size: 18.55 Mb
ISBN: 167-9-24437-163-4
Downloads: 54241
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztigami

Kgori e bona lee lerapo ga e le bone. O setxwana bone thola borethe, teng ga yone go a baba Ga se gore motho fa a le montlentle, le mekgwa ya gagwe e ntse fela jalo O se tshege yo o o we leng, mareledi a sa le pele Se ka wa re fa o bona mongwe a tlhagetswe ke tsietsi wa sotla ka ena, e ka re ka moso wa tsoga o wetswe ke bomadimabe mme wa tlhoka kutlwelobotlhoko O tshega-tshega di ja mme, e tla re di ja mmago, wa lela O se tshege yo o leng mo dipharagobeng ka gonne ka moso e tlabo e le wena.

Ngwana yo o nyatsang molao diiane batsadi o tsena mo mathateng.

Noticeboard

Doane mabonana ga se matlhokana – Fa batho ba kile ba kopana ga ba ka ke ba tlhola ba timelelana gape. Tau ga e je e dumile, e a re e lela e be e re e tlhaselwe – Fa Motho yo mongwe a go ipokela, le wena o tsamae o mo ipaakanyeditse. Kgomo e tsetse ga e a tshwanelwa go tlhajwa, mme fa e se ya gago o e tlhaba fela o sa e rekegele Tshega e fapogile metsetelo marago Go senyegile Tshimo ya mosadi sekgwana mosadi o jwala a tlopela Tshipo o rile ke lebelo, marota motlhaba w a re ke namile Motho le fa setwsana ka dira bobe mme a re o a siya, o tla bo a nne a tshwarwe dians bofelo.

Javascript is disabled in this browser. Sekukuni se bonwa ke sebataladi – Le fa modira bosula a ka leka go iphitlha jang, o a tle a feletse a bonywe ke mongwe. Bana ba kgwale ba bitsana ka melodi Bana ba motho ba na le se ba itsaneng ka sona.

  DOA AKASHAH PDF

Go pataganya mediro motho o feleletsa a sa wetse epe ya tsone sentle. Ngwana o tshwanetse go itumedisa batsadi ka go dira ditiro tse a di romiwng kwa ntle ga ngongorego kgotsa tuelo.

Bontlenyane bo se bosi. Fa ditsala tse di neng di utlwana mo go sa solofelwang ke bangwe gore di ka kgaogana, di kgaogane A diphalana tse re kileng ra ne re di letsa! Batho ba ba se nang kutlwano ba palelwa ke tiro e e seng ya sepe. Fa motho a batla go huma o tshwanetse gore a tlhoafale jaanong a ipapalele, a se ka a tlhola a re ka moso.

Resemeletse, 21 Aug Diane tsa Setswana ka ga mosadi. ยท Motsweding FM –

Segwaba se isiwa ga sone ke go sololwa – Sekoba se gopodiwa ga sone ke go sotlwa le go kgojwa. Mmolai wa motho ga a itsiwe.

Bana ba kgwale ba bitsana ka melodi Bana ba motho ba na le se ba itsaneng ka stswana Motsadi o tlhokomela bana thata ke ka moo re tshwanetseng go lebelela bontle jwa gagwe mo baneng. Ngwana yo o tlhogo kgolo o sira rragwe Ngwana yo o se nang maitseo o palela motsadi wa gagwe. Motlapa o itshireletsa ka go bua thata. Moremogolo go betlwa wa taola, wa motho o a ipetla Motho ke ene fela a kgonang go ipaakanya makoa a gagwe Moroto o o esi ga o ele Motho a le esi a ka se kgona go dira tiro e e bonagalang Motho ke estswana ka batho ba bangwe Mosadi fa a inama o a be a ikantse motlokolo Motho ga a dira sengwe o a be a inkantse se sengwe.

Fa o sa tlhagise mathata a gago, o ka se bone thuso.

Go botoka go itlwaetsa go dira tiro go sa le gale mogopolo o sa le moshwa e se re gongwe wa diega mme o feletse o sa bona se o neng o se batla. Thotana e se nang khudutlou, bolobete ba ipha naga Batho gantsi ba itaola fa moeteledipele a se yo Thubisi ga e bonwe, e bonwa ke motsogapele Selo sa botlhokwa se a phakelelwa, se tseelwe matsapa Thukhwi o rile: Kgomo e tsetse ga e a tshwanelwa go tlhajwa, mme fa e se ya gago o e tlhaba fela o sa e rekegele Tsela kgopo ga e latse nageng Gantsi go molemo go ipha nako fa o dira tiro gore e tle e nne ntle.

  CONDILOMAS ACUMINADOS O VERRUGAS GENITALES PDF

Ga se gore fa ele mogolo o tla nna a nepile. Ga se gantsi batho ba ba dirang tiro e le nngwe ba bapile ba utlwana. Thamaga go tuma di na le beng – Batho bangwe ba itsiwe ka ntlha ya ditshika tsa bone tse di tumileng, kgotsa tse di itsegeng. Nna o nkgokgotha leselo seupe ke go kgomaretse O se bone nong go rakalala godimo, go ya tlase ke ga yone Motho le fa a ka nna le madi kgotsa botshelo jo bontle jang kgotsa jang, go ya tlase ga gagwe go tla tswa mo go reng o itshotse jang le gore o tshotse batho bangwe jang teng godimo koo.

Modify your browser’s settings to allow Javascript to execute.

Mosadi fa a inama o a be a ikantse mosese wa morago – Motho fa a dirisa selo, o tshwanetse a be a se akanyeditse pele. Sa monna ga se tshabelwe, ga twe ke mono wa koto – Motho settswana e ke e re ditsagagwe di falala a tshabe, ka di a tlhokega, le gone o a be a di bapetse ka bothata. Go thata gore motho a latlhe mokgwa wa gagwe.

Ga se tshiamo go duelela ngwana thomo. Ka tlhagolela mookana ya re o gola wa ntlhaba O ka godisa ngwana ka dithata tsa gago, ya re a se na go gola a go direla bosula Ke makgabe a dipapetla a logilwe ke ngwanyana a sa itse go otlha Se ke itse e le leele [Maele a Setswana]: Tiro e botlhofo e pataganetswe.

Phoko-kgolo ga e tswe ka ngwana wa motho – Ga go na yo o batlang gore diphiri tsa ba bangwe di tswe ka ene. Bana ba motho ba kgaogana sejo se se ka nnang teng le fa se le se nnye. Go ka nna ga swa motho yo o sa solofelwang go swa, sekoa sa phela.